Logotipo

Bibliografía

1. BIBLIOGRAFÍA XERAL (repertorios, bibliografías, dicionarios…)

 • Alonso Montero, Xesús / Ramos de Castro, Epifanio (1963): Cen anos de literatura galega. Catálogo da exposición bibliográfica, Lugo: Círculo de las Artes.
 • Álvarez García, Isabel (1995): O Libro Galego, onte e hoxe: catálogo da Exposición  bibliográfica, Santiago, xaneiro 1995, Santiago: Federación de Libreiros de Galicia.
 • Ateneo Ferrolán (1988): Catálogo dos libros impresos e editados en Ferrol: séculos XIX e XX, Ferrol: Ateneo Ferrolán.
 • Bassave Roibal, Rosa Mª et al. (1989): O libro galego, onte e hoxe. 1988. Catálogo da exposición bibliográfica, Santiago de Compostela: Federación de Libreiros de Galicia.
 • Blanco, Carmen (1994): Libros de mulleres.  (Para unha bibliografía de escritoras en lingua galega: 1863-1992), Vigo: Ediciós do Cumio.
 • Bragado, Manuel / Escrigas, Guillermo (1997): 200 anos do libro escolar en Galicia, Vigo: Edicións Xerais – Grupo Sargadelos.
 • Cabano Vázquez, Ignacio / Fernández Valladares, M. / Agenjo Boullón, X. (1997): “De re bibliographica galeciana, situación y perspectivas de la bibliografía en Galicia”, en Actas das II Xornadas de Arquivos, Bibliotecas e Museos de Galicia: 655-756, A Coruña: ANABAD-Galicia.
 • Cal Martínez, Rosa / Pérez Pais, Mª Carmen (1993): Repertorio bibliográfico sobre a prensa galega, Santiago de Compostela: LEA.
 • Coelho, Jacinto do Prado (dir.) (1987): Dicionário de Literatura. Literatura Portuguesa, Literatura Brasileira, Literatura Galega, Estilística Literária, Porto: Figueirinhas.
 • Concello de Betanzos (1992): Mostra bibliográfica de Betanzos, Betanzos: Concello de Betanzos.
 • Couceiro Freijomil, Antonio (1951-1954): Diccionario bio-bliográfico de escritores gallegos, Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.
 • Cuadernos de Estudios Gallegos. Apéndice Bibliografía de Galicia. Tomos I-XI (1945-1956); tomo XIII (1958); tomo XIX-XXIII (1964-1968), Madrid-Santiago: CSIC-Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento.
 • Ediciós do Castro (1972): Catálogo da 1ª en Mostra do Libro Galego Cataluña, Sada: Ediciós do Castro.
 • Ediciós do Castro (2007): Catálogo Ediciós do Castro, Sada: Ediciós do Castro.
 • Editorial Galaxia (1975), Almanaque Galaxia 1950-1975. Vigo: Galaxia.
 • Federación de Libreiros de Galicia (2004): O libro galego onte e hoxe. Século XIII ao XX. CD-ROM, Santiago de Compostela: Federación de Libreiros de Galicia.
 • Fernández del Riego, Francisco (1991): Presencia de Vigo na industria do libro e nas publicacións periódicas, Sada: Ediciós do Castro.
 • Fernández del Riego, Francisco (1992): Diccionario de escritores en lingua galega (2ª ed. revisada), Sada: Ediciós do Castro.
 • Instituto Nacional del Libro Español (ed.) (1957-1961): Catálogo General de la Librería Española. Tomos I, II, III, IV e V,  Madrid: Instituto Nacional del Libro Español.
 • Instituto Nacional del Libro Español (ed.) (1972):  Indice de la producción editorial española 1968-1972, Madrid: Instituto Nacional del Libro Español.
 • Instituto Nacional del Libro Español (ed.) (1974): Catálogo de libros en gallego, Madrid: Instituto Nacional del Libro Español.
 • Lourenzo, Manuel / Pillado, Francisco (1987): Dicionário do teatro galego, Barcelona: Sotelo Blanco.
 • Palau y Dulcet, Antonio (1948): Manual del librero hispanoamericano: bibliografía general española e hispano-americana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos descritos, Barcelona: A. Palau.
 • Vilariño Pintos, Daría / Pardo Gómez, Mª Virtudes (1981): O libro galego, onte e hoxe. 1981. Catálogo da exposición bibliográfica (maio-xuño 1979), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.
 • Vilavedra, Dolores (coord.) (1995): Diccionario da literatura galega. Vol. I. Autores, Vigo: Galaxia.
 • Vilavedra, Dolores (coord.) (1997): Diccionario da literatura galega. Vol. II. Publicacións periódicas, Vigo: Galaxia. 
 • Vilavedra, Dolores (coord.) (2000): Diccionario da literatura galega. Vol. III. Obra, Vigo: Galaxia.
 • Vilavedra, Dolores (coord.) (2004): Diccionario da literatura galega. Vol. IV. Temas e institucións literarias, Vigo: Galaxia.

2. SOBRE A EDICIÓN NA GALIZA (estudos, historias da literatura…)

 • Asociación Socio-Pedagóxica Galega (1996-1998): Historia da literatura galega. Vol. 4 e 5, Vigo: A Nosa Terra.
 • Alonso Montero, Xesús (1993): “Manifestos” en verso a favor da poesía civil nos primeiros tempos da posguerra na Galicia da terra e na Galicia emigrante, A Coruña: Real Academia Galega.
 • Alonso Montero, Xesús (2007): “O nadal nas letras galegas (1940-1979)”, Madrygal, 10, 11-33.
 • Alonso Montero, Xesús (2012): “Isaac Díaz Pardo, colaborador intelectual y económico de la editorial antifranquista Ruedo Ibérico”, Laberintos. Revista de estudios sobre los exilios culturales españoles, 14, 317-322.
 • Alvarado, Segundo (1996): “Da palabra na antena á palabra na imprenta”, en Posío. Arte y Letras (Ourense, 1951-1956), 23-26, Santiago de Compostela: CRPIH-Xunta de Galicia.
 • Alvarellos Casas, Henrique (ed.) (2007): 30 anos de edición en Galicia, Lugo: Alvarellos.
 • Álvarez Cáccamo, Alfonso (2008):”A achega da familia Álvarez á cultura galega”, Boletín da Real Academia Galega, 369, 35-44.
 • Axeitos, Xosé Luís/ Seoane, Xavier (eds.) (1994): Luís Seoane e o libro galego na Arxentina (1937-1978), A Coruña: Deputación Provincial.
 • Blanco, Carmen (1991): Literatura galega da muller, Vigo: Xerais.
 • Bernárdez, Carlos L. et al. (2001): Literatura galega. Século XX. Vigo: A Nosa Terra.
 • Bragado, Manuel (2008): “X. Mª Álvarez Blázquez editor”, Boletín da Real Academia Galega, 369, 89-95.
 • Bragado, Manuel (2012): “M.L. Estefanía e a editorial Cíes”, Faro de Vigo, (7/5/2012).
 • Cabana, Darío Xohán (2006): De Manuel María a Ferrín: a grande xeración, A Coruña: Real Academia Galega.
 • Cabana, Darío Xohán (2008): “X. Mª Álvarez Blázquez, editor revolucionario”, Boletín da Real Academia Galega, 369, 97-112.
 • Cabana, Darío Xohán (2008), Xosé María Álvarez Blázquez. Vida e obra, Vigo: Xerais.
 • Cabrera, Mª Dolores (1993): Editar en Galicia, Santiago: Xunta de Galicia.
 • Cabrera, Mª Dolores (1993): “A Empresa editorial e o mundo do libro”, en Informe da comunicación en Galicia, 9-32, Santiago: Consello da Cultura Galega.
 • Carvalho Calero, Ricardo (1975): Libros e autores galegos, século XX, tomo II, A Coruña: Fundación Barrié.
 • Cobas Brenlla, Xulio (1991): Historia da literatura infantil e xuvenil galega, Santiago de Compostela: Velograf.
 • Cordeiro Rua, Gonzalo / López-Iglésias Samartim, Roberto (2008): “O panorama editorial galego no fim do franquismo e na transiçom”, en García Hurtado, M. R. (ed.): El libro en perspectiva: una aproximación interdisciplinaria, 161-193, A Coruña: UDC.
 • Díaz, Xosé / Escrigas, Guillermo (2007): Isaac Díaz Pardo. Creación  compromiso na Galicia do século XX,  A Coruña: Deputación Provincial.
 • Ediciós do Castro (1970): Caderno do Laboratorio de Formas 1, Sada: Ediciós do Castro.
 • Ediciós do Castro (1974): O libro galego a discusión, Sada: Ediciós do Castro.
 • Editorial Galaxia (2000): Editorial Galaxia 1950 – 2000: (palabras para un país),  Vigo: Galaxia.
 • Fernández del Riego, Francisco (1971) [1951]: Historia da literatura galega, Vigo: Galaxia.
 • Fernández del Riego, Francisco (1996): A xeración Galaxia, Vigo: Galaxia.
 • Fernández Teixeiro, Manuel María (1995): “Lembranza de Alba” en Alba Hojas de poesia / Follas de poesia (A Coruña, 1948-Vigo, 1956), 17-33,  Santiago de Compostela: CRPIH-Xunta de Galicia.
 • Franco Grande, Xosé Luís (1985): Os anos escuros. A resistencia cultural da xeración da noite (1954-1960), Vigo: Xerais.
 • Freire Lestón, Xosé V. (1996): A prensa de mulleres en Galicia (1841-1994), Lisboa: Edições Universitárias Lusófonas.
 • Freire Lestón, Xosé V. (1997): A actividade editorial en Galicia (1850 – 1936), Vigo: Cumio. 
 • Freire Lestón, Xosé V. (2000): “Aproximación a unha historia da bibliografía en Galícia (1900-1975)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, 113, 421-454.
 • Freixanes, Víctor F. (2008): “Memoria de Don Xosé María, editor”, Boletín da Real Academia Galega, 369, 127-131.
 • García Bodaño, Salvador / García Martínez, Carlos (1978): “Movemento editorial e industria cultural”, en Durán, José A. (dir.): Galicia. Realidade económica e conflicto social, 409- 417, Vigo: Banco de Bilbao.
 • Gómez Sánchez, Anxo / Queixas Zas, Mercedes (2001): Historia xeral da Literatura Galega, Vigo: A Nosa Terra.
 • Gómez Torres, Camilo (2001): Manuel María: os traballos e os días, Santiago de Compostela: Laiovento.
 • Gómez Torres, Camilo (2005): O tempo vital de Manuel María, Vigo: A Nosa Terra.
 • González Neira, Ana (2010): Prensa del exilio republicano. 1936-1977, Santiago: Andavira editora.
 • Gutiérrez Izquierdo, Ramón (2000): Lecturas de nós. Introducción á literatura galega, Vigo: Xerais.
 • López-Iglésias Samartim, Roberto (2012): “Critérios e procedimentos para a delimitaçao da estrutura institucional dun sistema literário deficitário (o caso galego em 1974-1978)”, en Avanços em Literaturas e Culturas Africanas e em Literatura e Cultura Galegas, 343-363, Santiago-Faro: AIL-Através editora.
 • López-Iglésias Samartim, Roberto (2010): O processo de construçom do sistema literário galego entre o franquismo e a transiçom (1974-1978). Margens, relaçons, estrutura e Estratégias de planificaçom cultural,(Tese de Doutoramento),Universidade de Santiago de Compostela.
 • Lourenzo, Manuel / Pillado, Francisco (1979): O teatro galego, Sada: Ediciós do Castro.
 • Mariño, Luís (1990): “Isaac Díaz Pardo editor”, en Isaac Diaz Pardo: Un Proxecto sociocultural para Galicia, 79-82, Santiago de Compostela: Auditorio de Galicia.
 • Martínez Tejero, Cristina (2012): “Sobreviver em tempos de ditadura. O grupo Galaxia na Galiza de meados do século XX”, Avanços em Literaturas e Culturas Africanas e em Literatura e Cultura Galegas, 289-306, Santiago-Faro: AIL-Através editora.
 • Maure Rivas, Xulián (1987): Galicia sen libros: informe sobre o libro galego. 1986, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.
 • Méndez Ferrín, Xosé L. (1984): De Pondal a Novoneira, Vigo: Xerais.
 • Molina, César  A. (1989): Prensa literaria en Galicia (1809-1960), 2 vols., Vigo: Xerais.
 • Monteagudo, Henrique (1999): Historia Social da Lingua Galega, Vigo: Galaxia.
 • Monterroso Devesa, Xosé María (2011): “Requiem, serodio e breve de mais, por Ediciós do Castro”, Areal, 2,  Sada: A.C. Irmáns Suárez Picallo.
 • Nicolás, Ramón (2012): Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro, Vigo: Xerais.
 • Otero Ricart, José Ángel (2008): “Yo soy M.L. Estefanía”, Faro de Vigo, (25/5/2008)
 • Rodríguez Fer, Claudio (1994): A literatura galega durante a Guerra civil, Vigo: Xerais.
 • Rodríguez Sánchez, Francisco (1990): Literatura galega contemporánea. Problemas de método e interpretación. Vilaboa: Ed. do Cumio.
 • Soto y Freire, Manuel (1982): La imprenta en Galicia, Lugo: Círculo das Artes.
 • Tarrío, A. (1994): Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica, Vigo: Xerais.
 • Tarrío, Anxo (coord.) (2000): Galicia. Literatura. O século XX, vols. XXXIII-XXXIV, A Coruña: Hércules.
 • Tato Fontaíña, Laura (1999): Historia do teatro galego, Vigo: A Nosa Terra.
 • Torres Ferrer, Sabino (2000): “A colección Benito Soto”, Madrygal, 3, 105-112.
 • UDC (2010): Doutor Díaz Pardo, A Coruña: UDC.
 • Valcárcel, Marcos (1995): “ A prensa cultural en Ourense na primeira metade do noso século” en Posío (Ourense, 1945-1946), 11-20, Santiago de Compostela: CRPIH-Xunta de Galicia.
 • Varela Jácome, Benito (1951): Historia de la literatura gallega, Santiago: Porto & Cía.
 • Verdugo Matês, Rosa Mª (1998): A indústria editorial em Galiza (1973 – 1993), Santiago: Laiovento.    
 • Vilavedra, Dolores (1999): Historia da literatura galega, Vigo: Galaxia.
 • Villares, Ramón (2009): “Ollar a Piñeiro hoxe: de coetáneo a figura histórica”, Boletín da Real Academia Galega, 370, 57-63.

3. FONTES DE INFORMACIÓN EN LIÑA: